خانه ای خواهيم ساخت                       زیر پا فرش غرور                                    سایه بانش همه عشق                         و حصارش همه تکرار صفا

   

 
پروژه ساخت 336 واحدي شهر جديد هشتگرد 

موضوع :‌  اخبار و اطلاعات پروژه

توضیحات:

 


-  گزارش پیشرفت پروژه هشتگرد مربوط به دوره آبانماه 96- 96/09/12   (متن اطلاعيه) 

-  پرداخت تعهدات معوقه یراساس مبلغ قرارداد  - 96/08/20  (متن اطلاعيه) 

-  گزارش پیشرفت پروژه هشتگرد مربوط به دوره شهریورماه 96- 96/07/03  (متن اطلاعيه) 

-  اطلاعیه مهم در رابطه با پروژه هشتگرد - 96/07/03  (متن اطلاعيه)
-  آخرین اخطار جهت تعیین تکلیف پرداخت اقساط معوقه و باقیمانده - 96/03/27  (متن اطلاعيه) 
-  اخطار جهت تعیین تکلیف پرداخت اقساط معوقه و باقیمانده  (متن اطلاعيه)

-  دعوت به بازدید از پروژه هشتگرد در تاریخ 95/12/19   (متن اطلاعيه) 
-  تعیین تکلیف وپرداخت اقساط معوقه وباقیماند  (متن اطلاعيه) 

  جزئیات برآورد قیمت واحدهای پروژه هشتگرد  (متن اطلاعيه) 

-  جزئیات محاسبه متراژ ساختمانها ومساحت محوطه سازی وهزینه اجرای پروژه هشتگرد  (متن اطلاعيه) 
-  توضیحا
ت تکمیلی برآورد قیمت پروژه 336 واحد هشتگرد (متن اطلاعيه) 

-  سامانه استعلام وضعیت پرداختها و رتبه اعضاء در پروژه 336 واحد هشتگرد (متن اطلاعيه) 
- 
درخواست مراجعه و تعیین تکلیف تقسیط مابه التفاوت واریزی هر واحد  (متن اطلاعيه) 
- 
قابل توجه اعضاء انصرافی پروژه 336 واحد هشتگرد (متن اطلاعيه) 
- 
دعوت از اعضاء تعاونی مسکن جهت کاندیدا شدن در عضویت هیئت مدیره و بازرس قانونی  (متن اطلاعيه) 
- 
گزارش بهمنماه 1394 (متن اطلاعيه)
-  گزارش آذرماه 1394 (متن اطلاعيه) 
-  گزارش مهرماه 1394 (متن اطلاعيه) 
- 
گزارش شهریور ماه 1394  (متن اطلاعيه) 
-  اطلاعیه مهم -اعلام سامانه مشاهده امتیاز اعضاء (متن اطلاعيه) 
-  گزارش خرداد ماه 1394  (متن اطلاعيه) 
-  گزارش اردیبهشت ماه 1394  (متن اطلاعيه) 
-  گزارش فروردین ماه 1394  (متن اطلاعيه) 
-  موعد پرداخت قسط اسفندماه  (متن اطلاعيه) 
-  تمدید مهلت ثبت نام عضویت در پروژه 336 واحدی شهر جدید هشتگرد  (متن اطلاعيه)
-  اطلاعيه در رابطه با دريافت لاشه سفته اقساط پرداختي (متن اطلاعيه)

-  اطلاعيه مهم در رابطه با مذاكرات نهايي جهت اخذ وام و مهيا بودن شرايط عضویت متقاضيان جديد (متن اطلاعيه)  
-  گزارش وضعيت پروژه  336 واحدي شهر جديد هشتگرد (تاآخر آذرماه 1393) 

-
 
اعلام شماره حساب جهت واريز مبلغ اقساط  واحد مسكوني پروژه  336 واحدي شهر جديد هشتگرد (اطلاعيه )  
-  اطلاعيه در رابطه با متقاضيان ثبت نام واحد مسكوني هشتگرد (اطلاعيه) 
-  گزارش پيشرفت كار مربوط به سال1392 پروژه  336 واحدي شهر جديد هشتگرد (گزارش سال1392 ) 
-  گزارش پيشرفت كار عمليات اجرايي پروژه  336 واحدي شهر جديد هشتگرد (اطلاعيه ، گزارش اسفندماه 1392) 
- 
اطلاعيه مهم در رابطه  با پرداخت اقساط   (لينك)  
-  گزارش پيشرفت كار عمليات اجرايي پروژه  336 واحدي شهر جديد هشتگرد (اطلاعيه ، گزارش بهمنماه  ) 
-  گزارش پيشرفت كار عمليات اجرايي پروژه  شهر جديد هشتگرد (اطلاعيه ، گزارش آذرماه  و  گزارش ديماه  ) 
-  پاسخ به سوالات و گزارش وضعيت پيشرفت پروژه  ساخت 336 واحدي شهر جديد هشتگرد
  (لينك) 
- 
گزارش ماهيانه پيشرفت عمليات اجرايي پروژه 336 واحدي شهرجديد هشتگرد-آبانماه  (لينك) 
-  اطلاعيه با موضوع يادآوري پرداخت قسط اول مبلغ  قرارداد وگزارش كارهاي انجام شده پروژه هشتگرد  (لينك) 

-  متن اطلاعيه مهم تعاوني مسكن دررابطه با پروژه ساخت 336 واحدي هشتگرد  (لينك) 
- 
متن نهايي قرارداد خام واگذاري واحدهاي مسكوني در پروژه ساخت 336 واحدي هشتگرد  (لينك)  
- 
اطلاعيه معرفي شماره حساب جهت واريز مبلغ پيش پرداخت قرارداد ساخت 336 واحدي هشتگرد  (لينك)  
- 
اطلاعيه هزينه هاي اعلام شده  ساخت 336 واحدي هشتگرد  (لينك)
-  پاسخ به سوالات و گزارش وضعيت پيشرفت پروژه  ساخت 336 واحدي شهر جديد هشتگرد  (لينك) 
-  گزارش ماهيانه پيشرفت عمليات اجرايي پروژه 336 واحدي شهرجديد هشتگرد-آبانماه  (لينك) 
-  اطلاعيه
با موضوع يادآوري پرداخت قسط اول مبلغ قراردادوگزارش كارهاي انجام شده پروژه هشتگرد  (لينك) 
-  متن اطلاعيه مهم تعاوني مسكن دررابطه با پروژه ساخت 336 واحدي هشتگرد  (لينك) 
-  متن نهايي قرارداد خام واگذاري واحدهاي مسكوني در پروژه ساخت 336 واحدي هشتگرد  (لينك)  
-  اطلاعيه معرفي شماره حساب جهت واريز مبلغ پيش پرداخت قرارداد ساخت 336 واحدي هشتگرد  (لينك)  
-  اطلاعيه هزينه هاي اعلام شده  ساخت 336 واحدي هشتگرد  (لينك)  
-  اطلاعيه بازديد از محل پروژه ساخت 336 واحدي هشتگرد  (لينك)  

-  اطلاعيه معرفي جايگزين افرادانصراف دهنده ازخريدمسكن(لينك)و آخرين مهلت پرداخت بدهي هاي معوقه  (لينك)  
-  دريافت جواز ساخت پروژه (لينك)
-  اطلاعيه پرداخت باقيمانده سهم هزينه هاي اخذ جواز وبيمه  و... (لينك)
-  اطلاعيه يادآوري پرداخت قسط آخر خريد زمين و هزينه هاي اخذ جواز وبيمه  و... (لينك)  
-  اطلاعيه پرداخت هزينه هاي اخذ جواز وبيمه  و... (لينك)
-  اطلاعيه پرداخت نوبت هشتم (آخرين قسط) از اقساط خريد زمين هشتگرد (لينك)
-
 گزارش اقدامات انجام شده در  پروژه 336 واحدي شهر جديد هشتگرد-پاييز91 (لينك)
-  اطلاعيه پرداخت نوبت هفتم از اقساط خريد زمين هشتگرد (لينك)  
-  قرارداد نظارت پروژه 336 واحدي هشتگرد فاز 4 محله (لينك)  

-  ا
طلاعيه پرداخت نوبت ششم از اقساط خريد زمين هشتگرد (لينك)  

-
 پرداخت مرحله دوم هزينه هاي اخذ پروانه (لينك )  
-
 گزارش عملكرد تعاوني در پروژه 336 واحدي هشتگرد   (لينك)  
-  اطلاعيه پرداخت نوبت پنجم از اقساط خريد زمين هشتگرد (لينك)
-  اطلاعيه ارسال فيشهاي پرداختي (لينك )  
-  اطلاعيه پرداخت هزينه هاي اخذ پروانه و طراحي و ... مطابق متن شرح هزينه (لينك)
-  تصاويري از طرح تهيه شده نما ، سايت و  نقشه طبقات (تصوير1) ، (تصوير2) ،(تصوير3) ،(تصوير4) ،(تصوير5)
-  
اطلاعيه پرداخت نوبت چهارم از اقساط خريد زمين هشتگرد (لينك)
-  اطلاعيه پرداخت نوبت سوم از اقساط خريد زمين هشتگرد (لينك)
-  صورتجلسه تحويل زمين در شهر جديد هشتگرد (لينك)
-  قرارداد واگذاري زمين در ناحيه مسكوني شركت عمران شهر جديد هشتگرد (لينك)
-  اطلاعيه پرداخت نوبت دوم از اقساط خريد زمين هشتگرد (لينك)
-  پلان موقيعت زمين هشتگرد - فاز 4 محله (لينك)
-  اطلاعیه : قابل توجه متقاضيان خريد واحد در پروژه  هشتگرد (لینک )  11/2/90
-  اطلاعیه : قابل توجه متقاضيان خريد واحد در پروژه  هشتگرد (لینک )  28/1/90

-  اطلاعیه شماره 6 پروژه هشتگرد (لینک )  5/12/89

-  اطلاعيه مهم خريد زمين هشتگرد با مساحت 16071 مترمربع  ينك متن و عكس و موقعيت )

-  پرداخت بخش اول مبلغ خريد زمين هشتگرد 

-  موقعيت زمين هشتگرد با نقشه هوايي Google  (لينك)

-  اطلاعيه مهم :  تمديد مهلت پرداخت بهاي خريد زمين شهر جديد هشتگرد (لينك)

-  اطلاعيه مهم تكميل اقساط پرداختي خريدزمين پروژه 280واحدي هشتگرد (لينك) جدول محاسبه سهم هرواحد(لينك)

-  آخرين آمار ثبت نام پروژه هشتگرد (لينك)  -   آگهي عمومي مزايده  خريد زمين هشتگرد (لينك)

-  اطلاعيه پروژه 280 واحدي هشتگرد (لينك)
-  اطلاعيه  پرداخت الباقي مبلغ اعلام شده جهت خريد زمين در شهر جديد هشتگرد (لينك)
-  اطلاعيه در خصوص  آمار ثبت نام پروژه هشتگرد (لينك)
-  اطلاعيه در خصوص  تمديد مهلت ثبت نام پروژه هشتگرد (لينك)

-  فراخوان دوم شهر جديد هشتگرد   (لينك) 

-  موقعيت تقريبي قطعات زمينهاي انتخابي تعاوني جهت خريد در شهر جديد هشتگرد   (لينك)  

-  آدرس سايتهاي اطلاع رساني شهر جديد هشتگرد جهت كسب اطلاعات بيشتر (لينك1) (لينك2)

-  اطلاعيه تمديد مهلت ثبت نام در پروژه 560 واحدي شهر جديد هشتگرد (لينك)

-  ساخت 560 واحد آپارتمان در شهر جديد هشتگرد (لينك)

 

 

 

 

 


 

 

 

 
   
     

 

All Rights Reserved 2008 © By mehradg
http://www.kehc.ir