خانه ای خواهيم ساخت                       زیر پا فرش غرور                                    سایه بانش همه عشق                         و حصارش همه تکرار صفا

   

 
اسناد تعاوني

موضوع :‌  اسناد و مدارك مربوط به تعاوني

توضیحات:

- صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 1393.12.29 شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت کیسون (لينك)   

- برآورد هزینه کل پروژه ساخت مسکن 336 واحدی هشتگرد (لينك)

- چاپ آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم در روزنامه جمهوري اسلامي (لينك)   

 

 

 

 


 

 

 

 
   
     

 

All Rights Reserved 2008 © By mehradg
http://www.kehc.ir